[Prometheus/Kiali] Setting Prometheus or Kiali for multi-cluster Istio mode.

Hello sau rất nhiều bài note của mình về istio. Mình nghĩ là chúng ta đã đầy đủ n ăng lực để quản trị hệ thông istio rùi ý.Chúng ta tìm hiểu về việc các đặt các công củ để monitor hệ thống istio và đặc biệt là hệ thống multi-cluster của istio. Istio đã … Continue reading [Prometheus/Kiali] Setting Prometheus or Kiali for multi-cluster Istio mode.